นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน
22-11-2561
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 บริษัท แอลซีบี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ โรงงานของบริษัทฯ