งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาถังน้ำมัน หมายเลข T-67
ปีที่เริ่มสร้าง : 2017
ปีที่สร้างเสร็จ : 2018
ลูกค้า : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)