ก่อสร้างถังเก็บน้ำมันบรรจุในรูปแบบถังทรงกลม หมายเลข D-185A
ปีที่เริ่มสร้าง : 2017
ปีที่สร้างเสร็จ : 2018
ลูกค้า : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)
SEC/G1 Upgrading Phase 2 Project
จังหวัดระยอง ประเทศไทย