ก่อสร้างถังบรรจุน้ำมัน หมายเลข D-185B
ปีที่เริ่มสร้าง : 2018
ปีที่สร้างเสร็จ : 2018
ลูกค้า : บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)