งานจ้างปรับปรุงหลังคาถังน้ำมัน หมายเลข T-62 เป็น Fix Roof (Aluminum Dome Roof)
ปีที่เริ่มสร้าง : 2016
ปีที่สร้างเสร็จ : 2019
ลูกค้า : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)